Rodinný dům Trnava u Zlína

číslo dražby:ODD380
Začátek dražby:4.3.202010:15:00
Konec dražby:4.3.202012:09:39
Čas serveru:
Nejnižší podání:1 700 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:2 160 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-20424
Rodinný dům Trnava u ZlínaRodinný dům Trnava u ZlínaRodinný dům Trnava u ZlínaRodinný dům Trnava u ZlínaRodinný dům Trnava u ZlínaRodinný dům Trnava u Zlína
Kraj:Zlínský
Okres:Zlín
Nejnižší podání:1 700 000 Kč
Začátek dražby:4.3.202010:15
Konec dražby:4.3.202012:09
Předmětem dražby je rodinný dům s prodejnou, výrobnou, garáží, chlévem a pozemky o celkové výměře dle LV 3.802 m2.
Rodinný dům č.p. 126 na pozemku p.č. st. 113 – obytná část
Jižní část domu s částečným podsklepením a se dvěma nadzemními podlažími. Střecha šikmá, složitá valbová. Podsklepení je pouze z malé části zastavěné plochy 1.NP. Stejně tak u 2.NP, které je podkrovní a je zde pouze jedna obytná místnost.
Půdorys zastavěné plochy je nepravidelný. Hlavní vchod do této obytné části domu je v úrovni 1.NP ze dvora přes verandu. Všechna podlaží jsou propojena vnitřním schodištěm.
Konstrukce a vybavení je popsáno ve znaleckém posudku.
Historie, stav a opotřebení:
Dům pochází z 30. let minulého století. Postupně byly prováděny nástavby a přístavby (např. veranda). Je ve stavbu běžné údržby, nicméně bez zásadnějších modernizací. Ve sklepě se občas objevuje voda, jinak je dům bez závažných stavebních závad.
Způsob využití a rozvojové možnosti:
Dům je určen, vybaven a užíván pro účel trvalého bydlení.
Rodinný dům č.p. 126 na pozemku p.č. st. 113 – obytná část s prodejnou
Skutečný stav a využití:
Severní část domu bez podsklepení se dvěma nadzemními podlažími. Střecha šikmá, složitá.
Tato část domu v celém svém půdorysu stojí na pozemku p.č. st. 113. Půdorys zastavěné plochy je nepravidelný. Hlavní vchod do této provozní části domu je v úrovni 1.NP ze dvora – je to vchod do prodejny. Vstup do 2.NP je po venkovním ocelovém jednoramenném schodišti.
Konstrukce a vybavení je popsáno ve znaleckém posudku.
Historie, stav a opotřebení:
Tato část domu navazuje na obytnou část rodinného domu, který pochází z 30. let minulého století. Podle zjištění na stavebním úřadu některé přístavby v tomto místě vznikly kolem roku 2000. Je ve stavbu běžné údržby, bez závažných stavebních závad.
Způsob využití a rozvojové možnosti:
Tato část stavby je součástí rodinného domu, který je určen pro účel trvalého bydlení, nicméně je užívána pro provozní účely. Nekomplikované rozvojové možnosti zde nespatřuji.
Provozní budova bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 114 (podle KN rozestavěná stavba)
Skutečný stav a využití:
Budova bez podsklepení se dvěma nadzemními podlažími. Střecha šikmá, sedlová. 2.NP má charakter podkrovního podlaží.
Budova v celém svém půdorysu stojí na pozemku p.č. st. 114. Půdorys zastavěné plochy je zhruba obdélníkový s podélnou osou v orientaci sever-jih. Hlavní vchody jsou v úrovni 1.NP přes vrata. Obě podlaží jsou propojena dvěma vnitřními schodišti.
Konstrukce a vybavení je popsáno ve znaleckém posudku.
Budova je napojen pouze na elektrickou síť. Pitná voda je čerpána ze studny umístěné vedle budovy. Splaškové vody jsou svedeny do ČOV s přepadem do potoka. V ulici je možnost napojení na plynovod, avšak domovní plynová přípojka není provedena. Vnitřní rozvody studené a teplé vody, kanalizace a světelné a třífázové elektroinstalace, která má samostatný oddělený obvod a elektroměr od rodinného domu. Výrobní prostory v 1.NP nejsou vytápěny. V podkrovním 2.NP je podlahové topení pomocí elektrických odporových kabelů. Ohřev teplé užitkové vody elektrickým bojlerem. Vybavení kuchyněk a soc. zařízení standardní.
Dispoziční řešení je podrobně popsáno ve znaleckém posudku.
Historie a způsob využití:
Budova byla stavěna v letech 2003-6. Budova byla vybavena a provozována pro účel masné výroby. V posledních asi 5 letech však stojí mimo provoz.
1.4.3 Vedlejší stavby, venkovní úpravy a trvalý porost na pozemcích
Vedlejší stavby:
Chlév (podle KN stavba stojí na pozemku p.č. st. 112/2, tvoří jeho součást) – nepodsklepená jednopodlažní stavba se sedlovou střechou, samostatně stojící ve dvoře.
Zděná konstrukce, dřevěný krov, střešní krytina z hliníkových šablon, dveře a okna. Na východní straně je provedena přístavba dřevěné jednostranně opláštěné kůlny s pultovou střechou. Přístavba již stojí na pozemku p.č. 756/2.
Zastavěná plocha celé této stavby: ZP = 10,10*(5,30+4,20) = 95,95 m2
Garáž (stavba nezapsaná v KN) – nepodsklepená jednopodlažní stavba s plochou střechou, přístavba k severnímu průčelí provozní budovy. Zděná konstrukce, dřevěná vata. Přístavba již stojí na pozemku p.č. 756/2.
Zastavěná plocha garáže: ZP = 4,15*3,30 = 13,70 m2
Skupina drobných staveb (nezapsaných v KN) – ve dvoře a zahradě stojí ještě několik nepodsklepených jednoduchých převážně dřevěných staveb.
Venkovní úpravy a trvalý porost:
Studna 1 (ve sklepě rodinného domu) – kopaná, z betonových skruží, hloubka asi 4 m, průměr 80 cm, původ z 30. let minulého století
Studna 2 (u provozní budovy) – kopaná, z betonových skruží, hloubka asi 6 m, průměr 100 cm, asi z roku 2003
ČOV – plastová, objem asi 70 m3
Zpevněné plochy – převážně betonová zámková dlažba a asfaltový povrch
Venkovní schodiště – ocelové
Oplocení – drátěné rámové na betonové podezdívce
Trvalý porost – ovocné a okrasné dřeviny
Vedlejší stavby, venkovní úpravy a trvalý porost v mírně nadstandardním rozsahu.
RD č.p. 126 je obýván rodiči dlužníka, a to bez nájemní smlouvy nebo zřízení práva služebnosti.
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.