Jak dražit

Registrace

Účastník dražby (dražitel), jenž se hodlá účastnit elektronických dražeb nemovitostí realizovaných na portálu www.immodrazby.cz, se zaregistruje v registračním formuláři. Dražitel vyplní registrační formulář a v něm všechny požadované údaje.

 1. Fyzická osoba se zaregistruje na portálu www.immodrazby.cz prostřednictvím formuláře fyzická osoba. Na e-mail uvedený při on-line registraci jí bude zaslán registrační formulář, čestné prohlášení a Všeobecné podmínky. Registrační formulář a čestné prohlášení vyplní, na registračním formuláři nechá úředně ověřit svůj podpis a odešle doporučenou poštou na adresu dražebníka: REALITAS, s.r.o., Mokropeská 2026, 252 28 Černošice nebo v elektronické konverzi do datové schránky ikdwmya.

  Po kontrole údajů bude fyzická osoba informována e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři, že se stává ověřeným uživatelem.

 2. Právnická osoba se zaregistruje na portálu www.immodrazby.cz prostřednictvím formuláře právnická osoba. Na e-mail uvedený při on-line registraci jí bude zaslán registrační formulář, čestné prohlášení a Všeobecné podmínky. Registrační formulář a čestné prohlášení vyplní, na registračním formuláři nechá úředně ověřit podpis osob oprávněných za právnickou osobu jednat a odešle spolu s originálem výpisu nebo ověřenou kopií z obchodního rejstříku či jiného úředního registru doporučenou poštou na adresu dražebníka: REALITAS, s.r.o., Mokropeská 2026, 252 28 Černošice nebo v elektronické konverzi do datové schránky ikdwmya.

  Po kontrole údajů bude právnická osoba informována e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři, že se stává ověřeným uživatelem.

  Výpis z Obchodního rejstříku nesmí být starší tří měsíců od data vystavení. Právnická osoba je povinna neprodleně nahlásit dražebníkovi veškeré změny, a to písemně doporučeným dopisem s doložením aktuálního výpisu z Obchodního rejstříku.

 3. Společné jmění manželů (SJM) se zaregistruje na portálu www.immodrazby.cz prostřednictvím formuláře registrace SJM. Na e-mail uvedený při on-line registraci jim bude zaslán registrační formulář, čestné prohlášení a Všeobecné podmínky. Registrační formulář a čestné prohlášení oba manželé vyplní, na registračním formuláři oba manželé nechají úředně ověřit své podpisy a odešlou doporučenou poštou na adresu dražebníka: REALITAS, s.r.o., Mokropeská 2026, 252 28 Černošice nebo v elektronické konverzi do datové schránky ikdwmya.

  Po kontrole údajů budou informováni e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři, že se stávají ověřeným uživatelem.

 4. Společné vlastnictví (SV) se zaregistruje na portálu www.immodrazby.cz prostřednictvím formuláře registrace SV. Na e-mail uvedený při on-line registraci bude zaslán registrační formulář, čestná prohlášení a Všeobecné podmínky. Registrační formulář a čestná prohlášení všichni podílníci vyplní, na registračním formuláři a Čestném prohlášení při sdružení nechají úředně ověřit podpisy a odešlou doporučenou poštou na adresu dražebníka: REALITAS, s.r.o., Mokropeská 2026, 252 28 Černošice nebo v elektronické konverzi do datové schránky ikdwmya.

  Po kontrole údajů budou informováni e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři,že se stávají ověřeným uživatelem.

Způsob elektronické dražby:

 • V sekci připravované dražby zvolte nemovitost, kterou chcete dražit.

 • Menu detail dražby obsahuje veškeré nezbytné informace o dražené nemovitosti (foto, popis, dražební vyhlášku, znalecký posudek, termín dražby, nejnižší podání, výši minimálního příhozu, informace potřebné k úhradě jistoty a další údaje).

 • Přihlaste se do dražby.

 • Uhraďte dražební jistotu, informace potřebné k úhradě naleznete v dražební vyhlášce.

 • Po připsání dražební jistoty na bankovní účet dražebníka a splnění podmínek účasti na dražbě dle dražební vyhlášky jste oprávněni účastnit se aktivně dražby a činit podání.

 • V termínu pořádání samotné dražby se do systému přihlaste. Dražba je zahájena automaticky. Ve stanoveném čase se přesune ze sekce připravované dražby do sekce aktuální dražby. V tuto chvíli můžete činit podání.

 • Průběh samotné elektronické dražby je velmi jednoduchý, intuitivní a přehledný. Přihazovat můžete minimální příhoz (výše příhozu je stanovena dražebníkem) nebo vyplněním jiné částky, kdy do příslušného okénka vypíšete částku příhozu (musí být stejná či vyšší než stanovený minimální příhoz, jinak se podání s částkou menší než minimální příhoz nezobrazí a má se za to, že nebylo učiněno), klikem na tlačítko přihodit je zadán požadavek na podání. V případě, že mezitím nikdo další nepodal jiné podání bude podání potvrzeno hláškou "Váš příhoz byl akceptován" a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu s Vaším uživatelským jménem, celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu. Účastník dražby, kterému svědčí předkupní právo, může toto předkupní právo uplatnit a dorovnat nejvyšší nabídku. Tomuto účastníkovi dražby se navíc zobrazuje tlačítko dorovnat cenu. Systém zároveň zobrazuje historii podání všech účastníků dražby s příslušnými údaji.

 • Draží se, dokud účastníci dražby činí vyšší podání, nejméně však do okamžiku stanoveného v dražební vyhlášce jako nejčasnějšího možného okamžiku skončení dražby. Pokud v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení elektronické dražby bylo učiněno podání, má se za to, že účastníci dražby stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění posledního podání. To platí analogicky v případě dalších podání učiněných kterýmkoli z účastníků dražby. Pokud od posledního učiněného podání uplyne pět minut a současně uplynul okamžik skončení dražby uvedený v dražební vyhlášce, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že účastníci dražby již nečiní další podání a dražba uplynutím pěti minut od posledního podání končí. Časový limit každé dražby je rovněž uveden na detailu dražby, přičemž aktuální časový limit zbývající do ukončení dražby je odpočítáván a jsou zveřejněny výzvy a prohlášení:

  • v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 3 minuty, je účastníkům dražby zobrazena výzva „Poprvé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“,

  • v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 2 minuty, je účastníkům dražby zobrazena výzva „Podruhé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“,

  • v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývá 1 minuta, je účastníkům dražby zobrazeno prohlášení „Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep“.

  • V okamžiku, kdy uplyne doba, během které lze činit podání, je účastníkům dražby zobrazena výzva „Potřetí pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“ a přijímání dalších podání je zastaveno.

 • Poté, co je dražba ukončena, licitátor oznámí na detailu uživatelské jméno osoby, která učinila nejvyšší podání v dražbě a výši nejvyššího podání. Informaci o ukončení odešle licitátor prostřednictvím elektronické pošty všem účastníkům dražby.

REALITAS, s.r.o.
tel.: +420 608 666 555
e-mail: drazby@realitas.cz