pozemky Klimkovice

číslo dražby:DD375
Začátek dražby:27.2.201910:15:00
Konec dražby:27.2.201910:30:00
Čas serveru:
Nejnižší podání:1 010 000 Kč
Minimální příhoz:10 000 Kč
Do konce dražby:
Účastníků dražby:
Nejvyšší podání:1 010 000 Kč
Aktuální dražitel:IMMO-19402
pozemky Klimkovicepozemky Klimkovice
Kraj:Moravskoslezský
Okres:Ostrava - město
Nejnižší podání:1 010 000 Kč
Začátek dražby:27.2.201910:15
Konec dražby:27.2.201910:30
Předmětem dražby je pozemek parc. č. 2956/73, orná půda, k.ú Klimkovice, o výměře 6.323m2, se nachází severovýchodně od centra města, v lokalitě Porubské pole, v těsné blízkosti ulice Čs. armády, silnice II. třídy č. 647. Přístupný je z ulice Čs. armády (od severu) a přes pozemky jiných vlastníků. Pozemek je podlouhlého obdélníkového tvaru, je mírně svažitý, se sklonem jihozápadním. V jižní části pozemku vede trasa venkovního vedení VN. Omezení vlastnického práva věcným břemenem není v katastru evidováno. Pozemek není napojen na inženýrské sítě. Pozemek je zemědělsky obhospodařován Zemědělským družstvem Slezan Klimkovice na základě nájemní smlouvy. Smlouva je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let, smluvní vztah může být ukončen kdykoliv písemnou dohodou obou smluvních stran. Nájemné činí 0,17 Kč/m2/rok.
Dle územního plánu obce je pozemek parc.č. 2956/73 zahrnut do ploch Z/97a SO-M, Plochy smíšené obytné – městské. Převažující účel využití plochy: Bydlení v území městského charakteru. Stanovení podmínek pro využití plochy - přípustné využití: mj. pozemky rodinných domů
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.